POLITICA DE CONFIDENTIALITATE


1. Descrierea Serviciului

RCS & RDS S.A. (în continuare “Societatea” sau “RCS & RDS”, persoană juridică română cu sediul în Bucuresti, Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, etaj 2, sector 5, cod unic de înregistrare 5888716, atribut fiscal RO, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40/12278/1994, telefon 031.400.4440, fax 031.400.4441, asigură abonaţilor săi furnizarea şi administrarea Serviciului Digi Storage potrivit termenilor şi condiţiilor din prezentul document.

Serviciul oferă abonaţilor RCS & RDS o soluţie de stocare a propriului conţinut digital creat sau utilizat (documente, fişiere de tip foto sau video, muzică, etc) şi de a-l accesa prin intermediul mai multor dispozitive.

Serviciul se adresează în exclusivitate consumatorilor (persoane fizice) abonaţi ai serviciilor de comunicaţii electronice RCS & RDS. Utilizarea Serviciului implică acceptarea necondiţionată a termenilor şi regulilor menţionate în continuare.

2. Înregistrare şi acces

Pentru a putea beneficia de Serviciu, utilizatorul are nevoie de un calculator personal (PC, MAC sau laptop) sau orice dispozitiv mobil, o conexiune stabilă la Internet şi de un browser web instalat în calculator/dispozitiv (cu titlu exemplificativ: Mozilla Firefox Versiunea 27, Microsoft Internet Explorer Versiunea 8 sau 9, Google Chrome 33, Android 4.x, iOS 6.x sau 7.x,) prin intermediul căruia va fi accesat contul existent de utilizator în platforma DigiCare (Contul Meu Digi) disponibilă la adresa https://digicare.rcs-rds.ro, prin care abonatii îşi pot administra serviciile contractate de la RCS & RDS.

Folosind platforma Digi Care, abonatii îşi pot crea sau modifica contul de stocare Digi Storage, cont prin intermediul căruia va fi accesat Servicul în mod individual, cu ajutorul unui username şi a unei parole personalizate. Fiecare cont de stocare Digi Storage dispune de o capacitate iniţială care poate fi suplimentată cu anumite capacităţi prestabilite conform ofertei comerciale în vigoare a RCS & RDS.

La momentul efectuării înregistrării, abonatul va primi un e-mail la adresa declarată, în care este anunţat de crearea contului şi va trebui să confirme cererea de activare a contului. Numele utilizatorului este reprezentat de adresa de e-mail declarată în momentul înregistrării. Parola trebuie să aibă cel puţin 6 caractere. Nu poate fi aceeaşi ca numele de utilizator şi este oferită o metodă de validare a securităţii ei. Se pot folosi litere mari (A-Z), litere mici (a-z), cifre (0-9), semne (!@#$%^&*()-+=). Se face diferenţierea între litere mari şi litere mici. Conţinutul digital stocat prin intermediul Serviciului va putea fi accesat ulterior 24/24, 7/7 printr-o interfaţă web (laptop, PC, Mac) sau printr-un dispozitiv mobil (telefon, tabletă) prin descărcarea aplicaţiei DigiStorage în funcţie de sistemul de operare specific fiecărui dispozitiv.

Serviciul poate fi accesat inclusiv în roaming, fiind aplicabile tarifele specifice traficului de date mobile aplicabile în ţara în care este utilizat Serviciul.

2. Drepturile şi obligaţiile RCS & RDS S.A.

2.1 RCS & RDS S.A. nu îşi asumă răspunderea pentru nici o pierdere de date sau informaţii cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul RCS & RDS S.A., al furnizorilor săi sau prin erori de omisie din partea utilizatorului.

RCS & RDS S.A. şi furnizorii săi nu garantează conţinutul de date pe care îl accesaţi sau stocaţi prin intermediul Serviciului împotriva coruperii, pierderii sau distrugerilor neintenţionate sau împotriva eliminării conţinutului în conformitate cu Termenii de Utilizare a Serviciului, RCS & RDS neasigurând redundanţa capacităţilor de stocare a Serviciului, redundanţa geografică putând fi asigurată contra cost într-o etapă ulterioară de dezvoltare a Serviciului.

Utilizatorii Serviciului sunt singurii responsabili pentru păstrarea integrităţii conţinutului stocat în Digi Storage precum şi pentru păstrarea copiilor de siguranţă. Serviciul este disponibil 24h/zi, exceptând perioadele în care se efectuează lucrări de mentenanţă sau de reparaţii.

RCS & RDS nu este în nici un fel răspunzător pentru pierderile (directe sau indirecte), pierderea unor ocazii sau oportunităţi de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate, ale Beneficiarului sau ale terţilor care se află în raporturi juridice cu Beneficiarul, ca urmare a nefuncţionării sau a funcţionării necorespunzătoare a Serviciului.

3. Utilizare Improprie şi Răspunderi

3.1 Utilizatorul este de acord să folosească serviciul numai în scopuri legale. Utilizatorul se obligă că:

a) nu va modifica, copia, distribui, transmite, afişa, publica, reproduce, acorda licenţe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informaţie sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul acestui site web;

b) nu va permite vreunui terţ (şi nu îl va autoriza) să folosească serviciul sau reţeaua de telecomunicaţii RCS & RDS S.A. pentru a transmite sau a recepţiona material care contravine oricărei legi sau dispoziţii legale în vigoare, de natură obscenă, ameninţător, agresiv, defăimător;

c) nu va desfăşura (şi nu va permite) activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul “interzicere a serviciului”. Utilizatorii care încalcă securitatea sistemelor sau reţelelor pot fi acţionaţi în faţa autorităţilor publice competente pentru tragerea la răspundere civilă sau/şi penală după caz;

d) nu va desfăşura acţiuni de tip reverse engineering asupra softului pus la dispoziţie pentru utilizarea Serviciului.

3.2 Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere şi să nu acţioneze RCS & RDS S.A. în justiţie cu privire la orice pretenţie ridicată de către un terţ, rezultată din utilizarea serviciului sau a reţelei de comunicaţii a RCS & RDS S.A. şi a Internetului de către Utilizator, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecinţă sau de altă natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de RCS & RDS S.A. ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor termeni şi condiţii.

3.3 Plata tuturor cheltuielilor adiţionale în legătură cu folosirea serviciului, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii telefonice sau Internet le-ar putea solicita, intră în sarcina utilizatorului.

3.4 Utilizatorul este responsabil pentru protejarea parolei pe care o utilizează pentru accesarea acestui serviciu şi pentru orice activitate desfăşurată pe contul DigiStorage propriu, indiferent dacă a autorizat-o sau nu. Utilizatorul poate vizualiza în orice moment lista operaţiunilor efectuate pe contul său şi trebuie să raporteze imediat RCS&RDS orice activitate neautorizată întreprinsă pe contul propriu.

3.5 RCS&RDS îşi rezervă dreptul de a suspenda sau rezilia contul oricărui utilizator, în orice moment, fără nicio altă notificare prealabilă. Motivele pentru suspendarea sau rezilierea contului includ dar fără a se limita la:

a) încălcarea Termenilor de Utilizare ai Serviciului;

b) cererea utilizatorului de încetare sau suspendare a contului Digi Storage;

c) implicarea utilizatorului în activităţi frauduloase;

d) neplata taxelor datorate pentru utilizarea Serviciului;

e) o cerere sau un ordin emise de către organele legii sau de către orice altă autoritate a statului;

f) suspendarea sau încetarea din orice motiv a serviciilor contractate de utilizator de la RCS & RDS;

3.6 În exercitarea drepturilor de mai-sus, RCS&RDS va putea:

3.6.1. suspenda Serviciul, odată cu suspendarea serviciilor contractate de către utilizator de la RCS & RDS, perioadă în care Utilizatorul îşi poate crea o copie a conţinutului aflat în contul DigiStorage. La finalul perioadei de suspendare ( conform prevederilor din contractul de furnizare servicii de comunicaţii RCS & RDS), conţinutul şi contul DigiStorage vor fi şterse automat.

3.6.2. şterge conţinutul aflat în DigiStorage, odată cu rezilierea contului pentru oricare din motivele mai sus menţionate.

3.7 Nicio clauză din Termenii de Utilizare ai Serviciului DigiStorage nu oferă utilizatorului niciun fel de drept, titlu, licenţă în legătură cu Serviciul.

4. Securitate

4.1 Abonaţii sunt de acord că RCS & RDS S.A. nu poate controla şi nu oferă nici un fel de sugestii, garanţii sau condiţii privind securitatea sau conţinutul informaţiilor care trec prin reţeaua sa de comunicaţii şi prin Internet sau prin Serviciu.

4.2 Utilizatorul ia la cunoştinţă că serviciile sunt disponibile prin Internet şi, deşi RCS & RDS S.A. desfăşoară toate diligenţele necesare pentru a menţine securitatea informaţiilor, nu poate garanta că informaţia pe care Utilizatorul o primeşte sau o trimite folosind Serviciile va fi permanent în siguranţă. Transferul datelor între aplicaţiile Digi Storage instalate de către utilizatori pe dispozitivele personale şi serverele RCS&RDS responsabile de stocarea datelor utilizatorului se realizează criptat, folosind tehnologia Secure Socket Layer (SSL).

5. Conexiunea la alte Reţele sau Terţe Părţi

5.1 Serviciul poate fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informaţii afişate de către RCS & RDS S.A. pe WEB, pentru a face legătura cu alte Reţele sau site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele reţele sau site-uri. Utilizatorul acceptă starea de fapt ca RCS & RDS S.A. nu controlează aceste site-uri, nu este responsabilă şi nu işi asumă nici o obligaţie în ceea ce priveşte alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conţinutul acestora.

5.2 Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau reţele este făcută numai pentru ajutorul Utilizatorului şi nu implică sprijinirea de către RCS & RDS S.A. a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau reţele şi nici vreo asociere cu operatorii lor.Utilizatorul accesează acele site-uri şi le foloseşte produsele şi serviciile exclusiv pe propriul risc.

5.3 RCS & RDS S.A. nu garantează că serviciile sau conţinutul furnizate de terţe surse sunt acceptabile şi disponibile în orice parte a României. Dacă Utilizatorul accesează alt conţinut sau servicii de pe site-uri ale unor terţi, RCS & RDS S.A. nu este responsabilă pentru respectarea de către Utilizator a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele ţări.

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor personale este efectuată atât în scopul furnizării Serviciului cât şi în scopul furnizării unor informări şi a oricăror comunicări comerciale prin curier, poştă, e-mail, telefon, fax sau alte mijloace, realizarea de rapoarte statistice, în scopul prevenirii/depistării fraudelor etc.

Datele furnizate pentru utilizarea Serviciului sunt strict confidenţiale, fiind utilizate exclusiv în cadrul executării relaţiei contractuale dintre abonaţi şi RCS & RDS, nefiind transmise către terţe persoane datele şi informaţiile colectate.

Datele personale pot fi transmise autorităţilor publice competente în vederea realizării oricăror investigaţii conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru utilizarea contului şi a parolei personale întreaga responsabilitate le revine abonaţilor, RCS & RDS fiind exonerată de orice răspundere cu privire la confidenţialitatea acestor date. Prin înregistrare, abonaţilor le revine obligaţia de a furniza în mod corect şi complet datele solicitate.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările ulterioare, abonaţii RCS & RDS beneficiază de următoarele drepturi: : de acces şi intervenţie la acestea, de opoziţie justificată la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale şi de a se adresa justiţiei.

Serviciul DigiStorage foloseşte fişiere de tip “cookie”. Un cookie este un mic fişier trimis computerului dumneavoastră prin browserul web care permite furnizorului Serviciului să recunoască tipul browserului folosit şi să captureze şi să memoreze anumite informaţii necesării funcţionării Serviciului. Cookie-urile sunt folosite strict pentru colectarea de statistici referitoare la utilizarea serviciului (tipurile de sisteme de operare folosite, tipurile de dispozitive prin care se accesează Serviciul, numărul de accesări etc) şi nu afectează confidenţialitatea conţinutului stocat în contul DigiStorage.

7. Generalităţi

7.1.RCS & RDS S.A. poate modifica termenii şi condiţiile la anumite intervale de timp fără a anunţa Utilizatorul. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoştinţa Utilizatorului prin afişare în platforma Contul Meu Digi. Modificările astfel efectuate sunt socotite a fi acceptate de către Utilizator dacă acesta continuă sa folosească Serviciul dupa afişarea lor în Contul Meu Digi.

7.2. Accesarea Serviciului este sub controlul RCS & RDS S.A. Prin utilizarea Serviciului Utilizatorul acceptă ca orice dispută aparută în legătură cu utilizarea Serviciului va fi guvernată şi interpretată în concordanţă cu legile României, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a tribunalelor Romaniei.

7.3. Serviciul poate fi accesat de oriunde în România şi de peste hotare. Dacă utilizatorul Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.

7.4 RCS & RDS S.A. nu garantează că utilizarea de către utilizator a acestui Serviciu va fi confidenţială. RCS & RDS S.A. nu este responsabil pentru nici o pagubă pe care o suferă Utilizatorul sau altă persoană ca rezultat al confidenţialităţii cu privire la utilizarea de către Utilizator a acestui site. Orice informaţie pe care Utilizatorul o dezvăluie pe site se poate să nu fie în siguranţă pe durata transmiterii ei prin Internet. Terţe părţi au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Utilizatorul când foloseşte acest site web. Unele servicii pe care le accesează Utilizatorul pe acest site îi permit să primească informaţii cu caracter personal. Dacă utilizatorul foloseşte anumite tipuri de telefoane mobile, informaţia prin care RCS & RDS S.A. identifică numărul de apel al Utilizatorului va fi transmisă prin Internet. Acest lucru se va întâmpla chiar dacă Utilizatorul a anulat funcţia “Afişează numărul apelantului” de pe mobilul propriu.

8. Drepturi de autor

Conţinutul Serviciului, al web-site-urilor şi platformelor online RCS & RDS (inclusiv imagini, texte, grafică, simboluri, mărci comerciale, logo-uri) este proprietatea exclusivă a RCS & RDS.

Folosirea oricăror elemente enumerate mai sus fără obţinerea unui acord prealabil de la deţinătorii de drept se pedepseşte conform legilor în vigoare. Conţinutul site-ului www.rcs- rds.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând forma electronică, fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentanţilor RCS & RDS.

9. Modificări Ale Serviciului

RCS & RDS îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment, sau la un anume interval de timp, sau să întrerupă, temporar sau în mod permanent, Serviciul (în totalitate sau numai în parte) fără o notificare prealabilă. Sunteţi de acord că RCS & RDS nu este răspunzător faţă de dumneavoastrţ sau orice terţă persoană sau instituţie pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciului.

10.Protecţia antiphishing

RCS & RDS nu trimite prin e-mail sau SMS mesaje tip alertă, de verificare, de solicitare informaţii sau mesaje care conţin programe, aplicaţii sau redirecţionări către diferite site-uri prin care le sunt cerute abonaţilor date cu caracter personal sau orice alte informaţii despre aceştia.

Mesaje de acest tip provin de la adrese de e-mail inexistente sau contrafăcute în vederea obţinerii în mod fraudulos de informaţii confidenţiale. În scopul prevenerii unor posibile fraude, vă rugăm să nu urmaţi şi să nu daţi curs solicitărilor conţinute de acest tip de mesaje. În cazurile în care primiţi astfel de mesaje, vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la adresa suport@rcs-rds.ro sau la numerele de telefon 0314004401 sau 03XX400401 (XX reprezintă prefixul judeţului unde locuiţi).

În vederea utilizării în mod corect şi sigur a Serviciului, vă rugăm sa respectaţi următoarele reguli:

  • să nu raspundeţi la nicio solicitare privind comunicarea de date cu caracter personal (CNP, cod client, date factură, username, parolă , etc);
  • RCS & RDS nu va colecta prin e-mail sau SMS date cu caracter personal sau informaţii confidenţiale despre abonaţi;
  • Username-ul şi parola de acces nu vor fi divulgate către terţi, ele fiind destinate pentru a facilita accesul la utilizarea corectă a Serviciului.

11. Utilizatorul acceptă să adere la prezentele termene şi condiţii

Abonatul confirmă că a citit şi acceptat aceşti termeni şi condiţiile de utilizare a Serviciului. Utilizarea acestuia este condiţionată de acceptarea fără echivoc a termenilor şi condiţiilor mai-sus menţionate.

În cazul în care nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii, vă rugăm să nu folosiţi Serviciul.

Înscrie-te la newsletter ca să fii la curent cu toate îmbunătățirile la care lucrăm!

Contact:     031.400.6500         *500 - apelabil din reteaua Digi Mobil